DEVORAN SA

ul. Bekasów 74

02-803 Warszawa


tel.: 22 548 01 45

fax: 22 548 00 01

e-mail: office@devoran-sa.pl


REGON: 015275142

NIP: 1132389774

KRS: 0000260376

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapiał zakładowy 9 377 000,00 zł

 

DEVORAN jest funduszem inwestycyjnym skupiającym się na angażowaniu w przedsięwzięcia, które przy zwiększonym ryzyku mogą przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu. jak również stabilne spółki generujące stałe zyski.

 

Głownym celem spółki jest wyszukiwanie i nabywanie podmiotów posiadających atrakcyjne aktywa, stabilną pozycję finansową bądź też bardzo dobre perspektywy rozwoju.

 

DEVORAN jest podmiotem publicznym notowanym na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: DEV). Spółka zadebiutowała na NewConnect 30 sierpnia 2007 roku. W wyniku oferty prywatnej poprzedzającej debiut spółka pozyskała 2,8 mln zł.

 

logo_NewConnect

 
Nazwa   Liczba akcji Liczba głosów  
Karaszewska Izabela 13 670 000 (14.57%) 13 670 000 (13.44%)
MW Investments Inc., USA 13 134 700 (14.00%) 13 134 700 (12.92%)
Marczak Przemysław 6 000 000 (6.39%) 6 000 000 (5.90%)
Jurkiewicz Piotr 55 000 (0.05%) 55 000 (0.05%)

Jan Karaszewski - Prezes Zarządu Absolwent zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Prezes zarządu następujących spółek: Internet Contact S.A., NCF GROUP Sp. z o.o., Pierwszy Polski Fundusz Ziemski Sp. z o.o., Grand Park Zalewo Sp. z o.o. oraz United SA.
Rada Nadzorcza:
Izabela Weronika Karaszewska - Członek RN
Sławomir Karaszewski - Członek RN
Przemysław Marczak - Członek RN
Tomasz Gutowski - Członek RN
Stanisław Dulęba - Członek RN

"Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone na potrzeby oferty publicznej akcji serii L z zachowaniem prawa poboru. Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją. Pełen opis procedury oraz opis czynników ryzyka związanych z emisją zawarty jest w Memorandum Informacyjnym.

Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 05 września 2015 roku. Ostatnim dniem w którym można było nabyć akcje na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru był dzień 02 września 2015 roku. Oznacza to, że osoby które nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 02 września 2015 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji.

Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu.

Zapisy na Akcje Serii L w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 07 września 2015 roku i przyjmowane będą do dnia 21 września 2015 roku.

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii L w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii L, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 06 października 2015 roku. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii L zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Przydział Akcji Serii L nastąpi nie później niż 05 października 2015 roku.

Osoby uprawnione do złożenia zapisu na Akcje Serii L składają zapis na Akcje Serii L w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym prawa poboru zostały zapisane. Inwestorzy składający zapisy podstawowe i dodatkowe okazują w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis odpowiednie dokumenty, zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza firma inwestycyjna przyjmująca zapis.

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii L po rozpoczęciu subskrypcji.

W przypadku zmiany tych terminów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum oraz w formie raportu bieżącego. Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do memorandum informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum.

W przypadku gdy aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści memorandum, o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych.

Aneks powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Gdy aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych."

Do pobrania:

Memorandum Informacyjne - Devoran SA
Formularz zapisu na akcje serii L Devoran SA
Aneks do memorandum

 

Wyniki finansowe


Jednostkowe raporty roczne 2009 2010 2011 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł.) 8 540 795 228 13
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł.) 4 241 -4 940 -2 396 -4 493
Zysk (strata) brutto (tys. zł.) 4 221 -5 039 -2 073 -4 690
Zysk (strata) netto (tys. zł.)* 4 221 -5 039 -2 097 -4 694
Amortyzacja (tys. zł.) 50 136 30 6
EBITDA (tys. zł.) 4 291 -4 804 -2 366 -4 487
Aktywa (tys. zł.) 10 338 7 353 6 007 789
Kapitał własny (tys. zł.)* 7 114 5 785 5 288 226
Liczba akcji (tys. szt.) 51 270,000 77 770,000 93 770,000 93 770,000
Zysk na akcję (zł.) 0,082 -0,065 -0,022 -0,050
Wartość księgowa na akcję (zł.) 0,139 0,074 0,056 0,002
Raport zbadany przez audytora T T T T
* przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej

 

Wskaźniki finansowe


Jednostkowe wskaźniki kwartalne III Q 2008 IV Q 2008 III Q 2009 IV Q 2009
Rentowność operacyjna (%) - 801,48 - 541,12 - 159,74 79,46
Rentowność brutto (%) - 791,11 - 359,81 - 158,97 79,31
Rentowność netto (%) - 791,11 - 359,81 - 158,97 79,31
Rentowność EBITDA (%) - 801,48 - 541,12 - 159,74 79,46
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) -44,82 -47,74 - 125,25 87,76
Rentowność aktywów (ROA) (%) -32,37 -33,97 -37,48 58,61
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%) 72,23 71,15 29,93 66,78
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł.) 0 0,01 0,01 0,15
Zysk operacyjny na akcję (zł.) -0,02 -0,03 -0,01 0,12
Zysk brutto na akcję (zł.) -0,02 -0,02 -0,01 0,12
Zysk netto na akcję (zł.) -0,02 -0,02 -0,01 0,12
Wartość księgowa na akcję (zł.) 0,05 0,04 0,01 0,14
Cash Flow na akcję -0,02 -0,02 -0,01 0,12
EBITDA na akcję (zł.) -0,02 -0,03 -0,01 0,12
* wskaźniki na podstawie zsumowanych danych za ostatnie cztery kwartały
 

Electus SA jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym we wspieraniu płynności finansowej sektora publicznego. Podstawowym obszarem jej działalności jest finansowanie inwestycji oraz restrukturyzacja zobowiązań zakładów publicznej opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzanie portfelem należności spółek dostarczających media.

www.electus.pl


 

Rocklin Sp. z o.o. zajmuje się produkcją materiałów budowlanych głównie tynków suchych i mokrych oraz gruntów.

www.rocklin.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w Warszawie ul. Wiertnicza 107. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami."

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 29/2015

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd DEVORAN S.A. (” Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyboru Prestige Kancelaria Audytorska Janina Kozłowska jako podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Devoran S.A. za 2015 rok.
Dane o podmiocie:
Prestige Kancelaria Audytorska Janina Kozłowska z siedzibą w Łomiankach Dziekanów Leśny przy ul. Lotników Alianckich 28. Wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod nr. 2941.
Rada Nadzorcza Emitenta powierza Zarządowi zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok z wybranym przez Radę Nadzorczą podmiotem.

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu.

Raport Bieżący nr 28/2015

PDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia, udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 5 sierpnia 2015 r. przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą ww. NWZA.

Tekst jednolity Statut Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Informacja o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport bieżący 28/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Witolda Gazdy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pana Witolda Gazdę dnia 8 grudnia 2015 roku nastąpiło przekroczenie progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie nastąpiło w wyniku nabycia 5.900 sztuk akcji Emitenta. Przed wskazaną transakcją Pan Witold Gazda posiadał 50.810 sztuk akcji Spółki, stanowiących łącznie 5,419% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 50.810 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących łącznie 4,998 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółkii).

Po wskazanej transakcji akcjonariusz posiada 56.710 akcji Spółki, stanowiących 6,048% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 56.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących łącznie 5,579% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Informacja o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport bieżący 28/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Witolda Gazdy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pana Witolda Gazdę dnia 8 grudnia 2015 roku nastąpiło przekroczenie progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie nastąpiło w wyniku nabycia 5.900 sztuk akcji Emitenta. Przed wskazaną transakcją Pan Witold Gazda posiadał 50.810 sztuk akcji Spółki, stanowiących łącznie 5,419% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 50.810 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących łącznie 4,998 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółkii).

Po wskazanej transakcji akcjonariusz posiada 56.710 akcji Spółki, stanowiących 6,048% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 56.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących łącznie 5,579% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

Raport Kwartalny nr 27/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

Raport Bieżący nr 26/2015

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, o przyspieszeniu terminu publikacji raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 2015 roku.

Nowy termin publikacji to 30 października 2015 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 r. (raport bieżący EBI nr 1/2015 z 27 stycznia 2015 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był 10 listopada 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Zakończenie subskrypcji akcji serii L

Raport Bieżący nr 25/2015

Zarząd Devoran S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii L, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2015 r. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej.

 

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

– data rozpoczęcia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych:7 września 2015 r.,

-data zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych:21 września 2015 r.,

-data przyjmowania zapisów nie objętych w wykonywania prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki: 6 października 2015 r.

 

2) Data przydziału akcji zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 5 października 2015 r.

Data przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 16 października 2015 r.

 

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 8.439.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie wystąpiła.

 

5) Liczba akcji serii L, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć)

 

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

-Cena emisyjna dla zapisów podstawowych i dodatkowych: 0,30 zł (trzydzieści groszy),

-Cena emisyjna dla akcji obejmowanych w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki:0,87 zł (osiemdziesiąt siedem groszy)

 

7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

-zapisy podstawowe i dodatkowe: 12

– zapisy w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 1

 

8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 13

 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie akcji serii L nie uczestniczyli subemitenci.

 

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L wynoszą 14.000,00 zł w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0 zł,

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 14.000,00 zł

– koszty promocji oferty: 0 zł.

– koszty opłat administracyjnych, opłat notarialnych, podatków i innych: 0 zł.

 

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji - zawarcie istotnej umowy

Raport Bieżący nr 23/2015

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Devoran”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 14 października 2015 r. Devoran zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:

14 października 2015 r.

2. Strony Umowy:

a) Devoran Spółka Akcyjna (dalej: „Devoran SA”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376,

b) IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dalej: „ IDM SA”) z siedzibą w Krakowie, adres: Mikołajska 26/5, 31-027 Kraków, NIP: 676-20-70-700, REGON: 351528670, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004483,

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:

W dniu 14 października 2015 r. IDM SA zawarł z Emitentem porozumienie o wcześniejszym wykupie 6.056 (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii AC o wartości nominalnej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda. Wartość wykupu obligacji została powiększona o należne odsetki od ww. obligacji. Łączna wartość wynikająca z umowy porozumienia wykupu oraz należnych odsetek od obligacji to: 7.139.418,40 zł (siedem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i czterdzieści groszy).

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

5. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Devoran S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Publikacja aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Raport Bieżący nr 22/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 października 2015 roku na stronie internetowej Spółki (www.devoran-sa.pl) opublikowana została treść Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego Devoran S.A. z dnia 4 września 2015 roku dotyczącego emisji akcji serii L.

Treść aneksu dotyczy przedłużenia terminu przydziału zapisów na akcje serii L objęte w odpowiedzi na ofertę Zarządu do dnia 16 października 2015 r.

Treść zmian dokonanych w Memorandum została przedstawiona poniżej.

b) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Było:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 5.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 8.10.2015 roku. (…)

Jest:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 5.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 16.10.2015 roku. (…)

f) Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Było:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 05.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 08.10.2015 roku. (…)

Jest:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 5.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 16.10.2015 roku. (…)

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zmiana adresu siedziby Devoran S.A.

Raport Bieżący nr 21/2015

Zarząd Devoran S.A. (dalej: „Emitent”; „Spółka”) informuje, iż na mocy uchwały Zarządu z dnia 8 października 2015 roku zmianie ulega adres siedziby Emitenta.
W związku z powyższym nowym adresem Spółki jest:
ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwała Zarządu Emitenta ws. zmiany dnia przydziału zapisów na akcje serii „L”

Raport Bieżący nr 20/2015

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 października 2015 roku została podjęta uchwała Zarządu ws. zmiany uchwały Zarządu nr 1/08/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii L, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2015 w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Wg treści ww. Uchwały zmianie ulega dzień przydziału zapisów na akcje serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu, który został ustalony na dzień 16 października 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

DEVORAN SA Emisja akcji serii L z prawem poboru

Raport Bieżący nr 19/2015

Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu 4 września 2015 r. na stronie internetowej Emitenta opublikowane zostało Memorandum Informacyjne sporządzone na potrzeby oferty publicznej akcji serii L z zachowaniem prawa poboru. Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją. Pełen opis procedury oraz opis czynników ryzyka związanych z emisją zawarty jest w Memorandum Informacyjnym.

 
Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 05 września 2015 roku. Ostatnim dniem w którym można było nabyć akcje na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru był dzień 02 września 2015 roku. Oznacza to, że osoby które nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 02 września 2015 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji.
Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu. Zapisy na Akcje Serii L w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 07 września 2015 roku i przyjmowane będą do dnia 21 września 2015 roku.

 
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii L w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii L, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 06 października 2015 roku. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii L zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

 
Przydział Akcji Serii L nastąpi nie później niż 05 października 2015 roku.
Osoby uprawnione do złożenia zapisu na Akcje Serii L składają zapis na Akcje Serii L w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym prawa poboru zostały zapisane. Inwestorzy składający zapisy podstawowe i dodatkowe okazują w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis odpowiednie dokumenty, zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza firma inwestycyjna przyjmująca zapis. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii L po rozpoczęciu subskrypcji.

 
W przypadku zmiany tych terminów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum oraz w formie raportu bieżącego. Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do memorandum informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum.

 
W przypadku gdy aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści memorandum, o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Aneks powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Gdy aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych.

 
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

DEVORAN SA Rejestracja w KDPW jpp akcji Devoran S.A.

3Raport Bieżący nr 18/2015

 

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje, iż w dniu 2 września 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 585/15, na mocy której postanowił zarejestrować 937.700 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,30 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 2015 r., dla których dniem prawa poboru jest 5 września 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLVGUAR0052.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Korekta raportu EBI nr 16/2015 - Przekazanie informacji zgodnie z przepisami art. 434 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Raport Bieżący nr 17/2015

W opublikowanym raporcie EBI nr 16/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku doszło do przypadkowej pomyłki w treści pkt 5 i 6. W związku z powyższym Emitent koryguje treść raportu EBI nr 16/2015 w następujący sposób:

Przed korektą było:

5) Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:

Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunki 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru (tj. 5 września 2015 roku) akcjonariuszowi przysługuje dziewięć (9) praw poboru. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie stosownie do treści art. 426 §1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii L będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii L w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie przewidzianym w zdaniach poprzedzającym Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

6) Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat:

Wpłaty na akcje będą dokonywane w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy. Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunki 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje dziewięć (9) praw poboru. Skutkiem niewykorzystania przez akcjonariusza prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat będzie wygaśnięcie prawa poboru.

Po korekcie jest:

5) Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:

Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunki 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru, które upoważnia do objęcia 9 (dziewięciu) akcji nowej emisji. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie stosownie do treści art. 426 §1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii L będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii L w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie przewidzianym w zdaniach poprzedzającym Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

6) Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat:

Wpłaty na akcje będą dokonywane w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy. Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunki 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru, które upoważnia do objęcia 9 (dziewięciu) akcji nowej emisji. Skutkiem niewykorzystania przez akcjonariusza prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat będzie wygaśnięcie prawa poboru.

Pozostała treść raportu EBI nr 16/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przekazanie informacji zgodnie z przepisami art. 434 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Raport Bieżący nr 16/2015

Zgodnie z art. 434 § 1-2 k.s.h. i art. 436 k.s.h., Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza publiczną ofertę objęcia od 1 (jednej) do 8.439.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, na zasadach subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 §2 pkt. 2.

1) Dnia 5 sierpnia 2015 roku została podjęta Uchwała nr 3 NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii L na okaziciela z prawem poboru wyznaczonym na dzień 05 września 2015 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z §5 ww. uchwały, Uchwała weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2015 roku w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały nr 4 NWZA z dnia 2 marca 2015 roku. Dnia 26 sierpnia 2015 roku Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 01/08/2015 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii L oraz Uchwałę nr 02/08/2015 w sprawie ustalenia ceny akcji serii L.

2) Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,30 zł (trzydzieści groszy) oraz nie wyższą niż 2.531.790,00 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

3) Liczba, rodzaj i wartość nominalną akcji, podlegających prawu poboru:

a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

4) Cena emisyjna akcji: 0,30 zł (trzydzieści groszy).

5) Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:

Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunki 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru (tj. 5 września 2015 roku) akcjonariuszowi przysługuje dziewięć (9) praw poboru. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie stosownie do treści art. 426 §1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii L będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii L w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie przewidzianym w zdaniach poprzedzającym Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

6) Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat:

Wpłaty na akcje będą dokonywane w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy. Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunki 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje dziewięć (9) praw poboru. Skutkiem niewykorzystania przez akcjonariusza prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat będzie wygaśnięcie prawa poboru.

7) Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania:

Zapisujący sie na Akcje Serii E przestają być związani dokonanym zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS nie zostanie zgłoszony do właściwego sadu rejestrowego do 5 lutego 2016 roku. W przypadku niedojścia emisji akcji do skutku albo upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia sie orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, zwrot kwot wpłaconych na Akcje serii E nastąpi przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej informacje o zaistnieniu którejkolwiek z powyższych sytuacji.

8) Termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji:

Od dnia 7 do dnia 21 września 2015 roku.

9) Termin ogłoszenia przydziału akcji.

05 października 2015 r. – Przydział akcji serii L objętych w wykonaniu prawa poboru (zapisów podstawowych i dodatkowych),

08 października 2015 r. – Przydział zapisów na akcje serii L objęte w odpowiedzi na ofertę Zarządu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podjęcie Uchwał Zarządu ws. ustalenia harmonogramu oferty publicznej akcji serii L oraz ceny emisyjnej akcji serii L

Raport Bieżący nr 15/2015

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 26 sierpnia 2015 roku przez Zarząd Emitenta Uchwały nr 01/08/2015 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii L oraz Uchwały nr 02/08/2015 w sprawie ustalenia ceny akcji serii L.

Zgodnie z podjętymi Uchwałami Zarząd Emitenta informuję, iż:

Niniejszym ustala się następujący harmonogram oferty publicznej akcji serii L:

04 września 2015 r. – Publikacja Memorandum Informacyjnego Devoran S.A.,

07 września 2015 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych,

21 września 2015 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych,?

05 października 2015 r. – Przydział akcji serii L objętych w wykonaniu prawa poboru (zapisów podstawowych i dodatkowych),

06 października 2015 r. – Przyjmowanie zapisów na akcje serii L nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki,

08 października 2015 r. – Przydział zapisów na akcje serii L objęte w odpowiedzi na ofertę Zarządu.

Zarząd Emitenta ustala cenę akcji serii L w kwocie 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport Bieżący nr 14/2015

Zarząd Devoran S.A. (dalej jako Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 18 sierpnia br., powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 sierpnia 2015 roku obniżenia kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Emitenta został obniżony o kwotę 9.095.690,00 zł, tj. z kwoty 9.377.000,00 zł do kwoty 281.310,00 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 10,00 zł każda na 0,30 zł każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

Raport Kwartalny nr 13/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Devoran S.A. 5 sierpnia 2015 roku

Raport Bieżący nr 12/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 6/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 lipca 2015 r. otrzymał od p. Łukasza Michalskiego zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie dotyczy zmniejszenia posiadanego udziału w Spółce w związku ze zbyciem w dniu 28 lipca 2015 r. 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji Spółki.

Pan Łukasz Michalski posiada aktualnie 48.000 akcji (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) akcji Devoran S.A., które uprawniają do oddania 48.000 (słownie:czterdzieści osiem tysięcy) głosów na WZ Devoran S.A. co stanowi 4,72% w ogólnej liczbie głosów Spółki i 5,12% kapitału zakładowego Spółki.

Przed zbyciem ww. akcji, p. Łukasz Michalski posiadał 53.000 akcji (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji Devoran S.A., które uprawniały do oddania 53.000 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów na WZ Devoran S.A. co stanowiło 5,65% w ogólnej liczbie głosów Spółki i 5,21% kapitału zakładowego Spółki.

Pan Łukasz Michalski zawiadamia, że brak jest podmiotów zależnych od niego posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C) Ustawy o ofercie tj. Osób trzecich, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnia do wykonywania prawa głosu.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 11/2015

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w Warszawie ul. Wiertnicza 107. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2015 r. wraz z projektami

Raport bieżący z plikiem 5/2015

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w Warszawie w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Devoran SA zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 4/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Devoran S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Devoran S.A., które odbyło się 30 czerwca 2015 roku:
Przemysław Marczak
a) liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ – 58 566 sztuk;
b) liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 58 566
c) udział w liczbie głosów na ZWZ – 100,00%
d) udział w ogólnej liczbie głosów – 5,76%

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 9/2015

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Warszawie w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 3/2015

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Warszawie w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Raport Roczny za 2014 rok

Raport okresowy nr 8/2015

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

Raport Kwartalny nr 7/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.

Raport Bieżący nr 6/2015

Zarząd Devoran S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza wybrała firmę PRESTIGE Kancelaria Audytorska z siedzibą w Dziekanów Leśny, podmiot wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2941.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 2 marca 2015 r.

Raport bieżący 2/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 2 marca 2015 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji na NWZA: 59.786 sztuk

1. Marczak Przemysław – 59.786 akcji uprawnionych do 59.786 głosów co stanowiło 100,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,88% ogólnej liczby głosów.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 5/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. Uchwałą nr 5 podjętą w dniu 2 marca 2015 roku powołało Pana Michała Tymczyszyna na Członka Rady Nadzorczej.

Informacja dotycząca nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Zarząd Devoran S.A. znajduj się załączniku do niniejszego raportu

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 marca 2015 r.

Raport Bieżący nr 4/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 2 marca 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny nr 3/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 marca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 2/2015

PDF PDF PDF

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Warszawie ul. Wiertnicza 107. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 marca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 1/2015

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Wiertnicza 107. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Raport Bieżący nr 1/2015

Zarząd Spółki Devoran S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 16 lutego 2015 roku;
raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 14 maja 2015 roku;
raport roczny za 2014 r. – 29 maja 2015 roku;
raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 12 sierpnia 2015 roku;
raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 10 listopada 2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zmiana adresu Devoran S.A.

Raport Bieżący nr 29/2014

Zarząd Devoran S.A. (dalej: „Emitent”; ”Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku podjął uchwałę, iż z dniem 18 grudnia 2014 roku zmianie ulega adres Emitenta.

Nowym adresem Spółki będzie: Devoran S.A., ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za III kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny nr 28/2014
PDF

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny nr 27/2014

PDF

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 roku.

 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie w MSiG w związku z podjęciem przez ZWZ uchwały nr 17 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Raport Bieżący nr 26/2014

Zarząd Devoran S.A. informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 roku opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym(MSIG 140/2014 (4519)) ogłoszenie(poz. 9865) w sprawie wezwania wierzycieli Spółki do zgłoszenia przysługujących im roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w związku z podjęciem przez ZWZ uchwały nr 17 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 25/2014

Zarząd Spółki Devoran Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym (tj. 10.07.2014 r.) do siedziby Spółki wpłynęła informacja, iż z dniem 10 lipca 2014 r. Pan Stanisław Dulęba – Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 10 lipca 2014 r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Harmonogram procesu scalania akcji

Raport Bieżący nr 24/2014

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości aktualny harmonogram procesu scalenia akcji Emitenta.

W związku z wewnętrznymi ustaleniami z GPW oraz KDPW zmianie ulegają:

1) Termin zawieszenia z pierwotnie zakładanego tj. od dnia 18 czerwca 2014 r. do dnia 9 lipca 2014 r. włącznie, na nowy termin tj. od 20 czerwca 2014 r. do 7 lipca 2014 r. włącznie.

2) Termin wymiany akcji z pierwotnie zakładanego tj. 4 lipca 2014 r. na nowy termin 7 lipca 2014 r.

Aktualny harmonogram procesu scalenia akcji Devoran S.A.:

13 czerwca 2014 r. – Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami na Giełdzie.

17 czerwca 2014 r. – Uchwała Zarządu GPW dot. Zawieszenia obrotu akcjami Emitenta.

13 czerwca 2014 r. – Złożenie przez Zarząd Spółki dokumentów do KDPW dotyczących przeprowadzenia operacji scalenia akcji.

20 czerwca 2014 r. – Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.

26 czerwca 2014 r. – Dzień Referencyjny.

7 lipca 2014 r. – Dzień scalenia akcji w KDPW.

8 lipca 2014 r. – Wznowienie obrotu po scaleniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zawieszenie obrotu akcjami

Raport Bieżący nr 23/2014

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w dniu 17 czerwca 2014 roku powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2014 r. podjął Uchwałę nr 701/2014 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami Emitenta w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.

Na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta o zawieszenie notowań akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem ” PLVGUAR00011″, począwszy od dnia 20 czerwca 2014 r. do dnia 7 lipca 2014 r. (włącznie).
Zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 18 czerwca 2014 r., tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. W okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Devoran S.A.

Raport Bieżący nr 22/2014

W związku z planowanym przeprowadzeniem transakcji scalenia akcji. Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2014 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 18 czerwca 2014 r. do dnia 9 lipca 2014 r. włącznie.
Dzień Referencyjny został wyznaczony na 26 czerwca 2014 r., natomiast dzień przeprowadzenia transakcji scalenia na 4 czerwca 2014 r.

Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest na dzień 10 lipca 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji

Raport Bieżący nr 21/2014

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2014 r. Spółka złożyła do KDPW wniosek o scalenie akcji Emitenta w dniu 4 lipca 2014 r. zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLVGUAR00011 w liczbie 93.770.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda w stosunku 100:1.

W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLVGUAR00011 zarejestrowanych będzie 937.700 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Dzień Referencyjny został wyznaczony na 26 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Wyznaczenie Dnia Referencyjnego na dzień 26 czerwca 2014 r.

Raport Bieżący nr 20/2014

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 19/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r., na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 3 pkt 2) Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie scalenia akcji, informuje o wyznaczeniu Dnia Referencyjnego na dzień 26 czerwca 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, przekazuje prośbę ZWZ skierowaną do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanym rachunku papierów wartościowych oraz na podstawie posiadanych dokumentów akcji i do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego tj. do 26 czerwca 2014 r. w taki sposób aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (słownie: sto). Dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do ostatniego dnia przed zawieszeniem obrotu akcjami.

Rejestracja scalenia oraz zmiana w statucie spółki

Raport Bieżący nr 19/2014

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 10 czerwca 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji dotyczących scalenia (re-splitu) akcji Emitenta.

Przed rejestracją uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devoran S.A. z dnia 7 maja 2014 roku, kapitał zakładowy Spółki w kwocie 9.377.000,00 zł dzielił się na 93.770.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

– 7.885.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
– 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
– 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
– 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
– 20.885.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
– 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
– 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
– 26.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
– 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki w kwocie 9.377.000,00 zł dzieli się 937.700 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, w tym:

– 78.850 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
– 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
– 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
– 10.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
– 208.850 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
– 35.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
– 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
– 265.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
– 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Po dokonanej rejestracji zmian w Statucie ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi aktualnie 1.016.550.

Zarząd Devoran S.A. informuje również, iż w związku ze zmianą wpisu w KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. dokonała zmiany postanowień Statutu Spółki w zakresie §8 oraz opracowała i zatwierdziła tekst jednolity Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 9.377.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B–1 do B – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C–1 do C – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D–1 do D – 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E–1 do E–1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
f) 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G–1 do G–20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-3.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I -6.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
i) 26.500.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-26.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
j) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-16.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

2. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2007 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) poprzez emisję 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F przez obligatariuszy obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F, którzy są Uczestnikami Programu Opcji Pracowniczych.

3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 600.000zł (sześćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii H.

4. 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 5.800.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

2) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości albo w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

3) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości albo w części prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji w ramach kapitału docelowego, emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 6 poniżej.

4) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
– ustalenia ceny emisyjnej akcji,
– zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
– podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji,
– podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect.

5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

6) Zarząd, w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne jednej lub kilku serii, uprawniające do zapisu na akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, z maksymalnym terminem wykonania prawa do zapisu na akcje upływającym w terminie 30 czerwca 2013 roku, z zastrzeżeniem, iż w ramach upoważnienia Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne uprawniające do subskrybowania akcji w ramach kapitału docelowego w terminie krótszym, niż termin maksymalny wykonania prawa do zapisu na akcje „
Nowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 9.377.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:

k) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
l) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
m) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
n) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
o) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
p) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
q) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
r) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
s) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
t) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, „

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 b)Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności (zawarcie istotnej umowy)

Raport Bieżący nr 18/2014

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2014 r. Devoran S.A. zawarła istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy: 16 maja 2014 r.

2. Strony Umowy:

a) Devoran Spółka Akcyjna(dalej Devoran S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376,

b) INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000009046 – INVENTUM TFI

 

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
Przedmiot umowy stanowi wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Devoran S.A. z tytułu sprzedaży 619.753 akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, REGON: 390745870 w łącznej kwocie 7.492.008,09 zł, z wierzytelnościami Spółki INVENTUM TFI z tytułu wcześniejszego wykupu 7.221 (słownie: siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) obligacji imiennych serii AD, powiększonej o kwoty odsetek od ww. obligacji, w łącznej kwocie 7.492.004,13 zł.

 

4.Strony umowy postanowiły niniejszym dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności Spółki Devoran S.A. z wierzytelnością INVENTUM TFI do wysokości wierzytelności INVENTUM TFI, tj. 7.492.004,13 zł.

 

5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

 

6. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Spółki Devoran.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji - zawarcie istotnej umowy

Raport Bieżący nr 17/2014

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2014 r. Devoran zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

 

1. Data zawarcia Umowy:

16 maja 2014 r.

 

2. Strony Umowy:

a) Devoran Spółka Akcyjna(dalej Devoran S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 – Emitent

b) INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000009046 – INVENTUM TFI

 

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:

W dniu 16 maja 2014 r. INVENTUM TFI zawarł z Emitentem porozumienie o wcześniejszym wykupie 7.221 (słownie: siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) obligacji imiennych serii AD. Wartość wykupu obligacji została powiększona o należne odsetki od ww. obligacji. Łączna wartość wynikająca z umowy porozumienia wykupu oraz należnych odsetek od obligacji to: 7.492.004,13 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące cztery złote 13/100).

 

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

 

5. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Devoran S.A.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zawarcie istotnej umowy

Raport Bieżący nr 16/2014

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2014 r. Devoran zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

 

1. Data zawarcia Umowy:

16 maja 2014 r.

 

2. Strony Umowy:

a) Devoran Spółka Akcyjna(dalej Devoran S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376,

b) INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000009046

 

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:

W dniu 16 maja 2014 r. Strony zawarły umowę na mocy której Devoran S.A. sprzedał 619.753 (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) akcje spółki działającej pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, REGON: 390745870, za łączną kwotę 7.492.008,09 zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiem złotych 9/100).

 

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

 

5. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Devoran S.A.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności (zawarcie istotnej umowy)

Raport Bieżący nr 15/2014

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2014 r. Devoran S.A. zawarła istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

 

1. Data zawarcia Umowy: 16 maja 2013 r.

 

2. Strony Umowy:

a) Devoran Spółka Akcyjna(dalej Devoran S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376,

b) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna(dalej DM IDM S.A.) z siedzibą w Krakowie, adres: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków, NIP: 676-20-70-700, REGON: 351528670, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004483,

 

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:

Przedmiot umowy stanowi wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Devoran S.A. z tytułu sprzedaży 7.040.266 akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, REGON: 390745870 w łącznej kwocie 85.107.663,59 zł, z wierzytelnościami Spółki Dom Maklerski S.A. z tytułu wcześniejszego wykupu 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji imiennych serii AA, 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) obligacji imiennych serii AB, 22.959 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) obligacji imiennych serii AC, 23.979 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) obligacji imiennych serii AD powiększonej o kwoty odsetek od ww. obligacji oraz wierzytelności prowizji z tytułu pośredniczenia w sprzedaży akcji spółki Electus S.A. w łącznej kwocie 85.107.040,69 zł.

 

4.Strony umowy postanowiły niniejszym dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności Spółki Devoran S.A. z wierzytelnością DM IDM S.A. do wysokości wierzytelności DM IDM S.A., tj. 85.107.040,69 zł.

 

5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

 

6. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Spółki Devoran.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji - zawarcie istotnej umowy

Raport Bieżący nr 14/2014

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2014 r. Devoran zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.
1. Data zawarcia Umowy:
16 maja 2014 r.

2. Strony Umowy:
a) Devoran Spółka Akcyjna(dalej Devoran S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 – Emitent
b) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna(dalej DM IDM S.A.) z siedzibą w Krakowie, adres: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków, NIP: 676-20-70-700, REGON: 351528670, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004483 – DM IDM SA

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
W dniu 16 maja 2014 r. DM IDM SA zawarł z Emitentem porozumienie o wcześniejszym wykupie 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji imiennych serii AA, 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) obligacji imiennych serii AB, 22.959 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) obligacji imiennych serii AC, 23.979 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) obligacji imiennych serii AD. Wartość wykupu obligacji została powiększona o należne odsetki od ww. obligacji. Łączna wartość wynikająca z umowy porozumienia wykupu oraz należnych odsetek od obligacji to: 85.013.133,14 zł (osiemdziesiąt pięć milionów trzynaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote 14/100).

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

5. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Devoran S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA

Raport bieżący 8/2014

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 7 maja 2014 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Liczba akcji na ZWZA: 31.185.000 sztuk

 

1.Karaszewska Izabela Weronika – 9.935.000 akcji uprawnionych do 16.770.000 głosów co stanowiło 44,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 16,50% ogólnej liczby głosów.

2.Michalski Łukasz – 7.200.000 akcji uprawnionych do 7.200.000 głosów co stanowiło 18,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 7,08% ogólnej liczby głosów.

3.Marczak Przemysław – 6.000.000 akcji uprawnionych do 6.000.000 głosów co stanowiło 15,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,90% ogólnej liczby głosów.

4.Przybyłowski Henryk – 4.050.000 akcji uprawnionych do 4.050.000 głosów co stanowiło 10,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,98% ogólnej liczby głosów.

5.Przyłuski Lech Antoni – 4.000.000 akcji uprawnionych do 4.000.000 głosów co stanowiło 10,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,93% ogólnej liczby głosów.

DEVORAN SA Raport okresowy za I kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny nr 12/2014

PDF

 

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorysy członków rady nadzorczej

Raport Bieżący nr 11/2014

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 08.05.2014r., Zarząd Devoran S.A. w załącznikach przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 7 maja 2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zmiany w składzie rady nadzorczej

Raport Bieżący nr 10/2014

Zarząd Devoran S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. odwołało z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej następujące osoby:

 

1. Pana Sławomira Filipczyka – Uchwałą nr 18, podjętą przez ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku;

2. Panią Izabelę Weronikę Karaszewską – Uchwałą nr 19, podjętą przez ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku;

3. Pana Krzysztofa Okońskiego – Uchwałą nr 20, podjętą przez ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku;

4. Panią Krystynę Trojańczyk – Uchwałą nr 21, podjętą przez ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku;

 

Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Devoran S.A. Uchwałami nr 22, 23, 24, 25, 26 podjętymi w dniu 7 maja 2014 roku powołało na Członków Rady Nadzorczej:

 

1. Panią Izabelę Weronikę Karaszewską,

2. Pana Przemysława Marczaka,

3. Pana Sławomira Karaszewskiego,

4. Pana Tomasza Gutowskiego,

5. Pana Stanisława Dulębę.

 

Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Zarząd Devoran S.A. przekaże w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwały podjęte na ZWZ 7 maja 2014 r.

Raport Bieżący nr 9/2014

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 maja 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

PDF

Raport Roczny za 2013 rok

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2013. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\”

Załączniki:
20140418_123322_0000062797_0000053844.pdf
20140418_123322_0000062797_0000053845.pdf
20140418_123322_0000062797_0000053846.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski-Prezes Zarządu

(ESPI) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów

Raport bieżący 6/2014

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Devoran S.A. informuje, iż w dniu 16.04.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Łukasza Michalskiego (Zawiadamiający) o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

(ESPI) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów

Raport bieżący 5/2014

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Devoran S.A. informuje, iż w dniu 15.04.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Łukasza Michalskiego, Pani Ewy Lachera oraz Pana Marka Józefiaka(Zawiadamiający)o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy z dnia 31.12.2013r. na mocy którego zawiadamiający posiadali łącznie 8,58% w liczbie głosów ogółem. W wyniku rozwiązania przedmiotowego porozumienia zmniejszył się łączny udział w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%.

(EBI) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 maja 2014

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 maja 2014 r. o godz. 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Ilony Zielińskiej ul. al. KEN 47 / 58. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(ESPI) Zawiadomienie o przekroczeniu progu powyżej 15% głosów na WZA

Raport bieżący z plikiem 3/2014

PDF

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Devoran S.A. informuje, iż w dniu 01.04.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Izabeli Karaszewskiej (Zawiadamiający) o zwiększeniu udziału w liczbie głosów powyżej 15% na WZA.

Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz zarządzenie przerwy w obradach zgromadzenia

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 grudnia 2013 roku. Zarząd Emitenta wskazuje, iż na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, powzięło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 10 stycznia 2014 roku o godzinie 11.00.
Po przerwie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostanie wznowione w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 m. 58.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 oraz 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(ESPI) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA po zarządzonej przerwie w obradach

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 10 stycznia 2014r., po zarządzonej przerwie Uchwałą nr 1 z dnia 31 grudnia 2013r. Lista z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Liczba akcji na NWZA: 33.255.000 sztuk

 

1. Michalski Łukasz – 4.600.000 akcji uprawniających do 4.600.000 głosów, co stanowiło 13,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,53% ogólnej liczny głosów.

2. Lachera Ewa – 4.600.000 akcji uprawniających do 4.600.000 głosów, co stanowiło 13,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,53% ogólnej liczny głosów.

3. Przybyłowski Henryk – 4.050.000 akcji uprawniających do 4.050.000 głosów, co stanowiło 12,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,98% ogólnej liczny głosów.

4. Marczak Przemysław – 6.000.000 akcji uprawniających do 6.000.000 głosów, co stanowiło 18,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,90% ogólnej liczny głosów.

5. Karaszewska Izabela – 6.835.000 akcji uprawniających do 13.670.000 głosów, co stanowiło 41,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 13,45% ogólnej liczny głosów.

(EBI) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Spółki Devoran S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. – 12 lutego 2014 roku;
raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 13 maja 2014 roku;
raport roczny za 2013 r. – 23 maja 2014 roku;
raport kwartalny za II kwartał 2014 r. – 12 sierpnia 2014 roku;
raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – 6 listopada 2014 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączeniu protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2014 roku(Walne Zgromadzenie Spółki zostało wznowione po zarządzonej przerwie uchwałą z dnia 31.12.2013r.).
W protokole z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazano, że zgromadzenie akcjonariuszy Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie zostało prawidłowo zwołane i nie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Devoran Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła informacja, iż z dniem 8 stycznia 2014 r. Pan Henryk Przybyłowski – Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 8 stycznia 2014 r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(ESPI) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA

 

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2013 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji na NWZA: 33.255.000 sztuk

1. Michalski Łukasz – 4.600.000 akcji uprawniających do 4.600.000 głosów, co stanowiło 13,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,53% ogólnej liczny głosów.
2. Lachera Ewa – 4.600.000 akcji uprawniających do 4.600.000 głosów, co stanowiło 13,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,53% ogólnej liczny głosów.
3. Przybyłowski Henryk – 4.050.000 akcji uprawniających do 4.050.000 głosów, co stanowiło 12,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,98% ogólnej liczny głosów.
4. Marczak Przemysław – 6.000.000 akcji uprawniających do 6.000.000 głosów, co stanowiło 18,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,90% ogólnej liczny głosów.
5. Karaszewska Izabela – 6.835.000 akcji uprawniających do 13.670.000 głosów, co stanowiło 41,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 13,45% ogólnej liczny głosów.

(EBI) Korekta raportu bieżącego nr 32/2013 z dnia 31.12.2013r. Emisja obligacji

W związku z opublikowaniem raportu bieżącego nr 32/2013 z dnia 31.12.2013r. o Emisji obligacji Zarząd Devoran Spółka Akcyjna przesyła korektę raportu. Raport został uzupełniony o szczegółowe warunki emisji obligacji.

Treść raportu przed korektą:

„Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. wyemitował obligacje, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Devoran.
Przedmiotem emisji obligacji było wyemitowanie 7.000 sztuk obligacji serii AA, o numerach seryjnych od 0001 do 7000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 7.000.000,00 złotych, 28.000 sztuk obligacji serii AB, o numerach seryjnych od 00001 do 28000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 28.000.000,00 złotych, 29.015 sztuk obligacji serii AC, o numerach seryjnych od 00001 do 29015, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 29.015.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 29.015.000,00 złotych.,31.200 sztuk obligacji serii AD, o numerach seryjnych od 00001 do 31200, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 31.200.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 31.200.000,00 złotych za łączną kwotę 95 215 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych).”

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. wyemitował cztery serie obligacji, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Devoran na następujących szczegółowych warunkach:

1.1 Przedmiotem emisji jest do 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji imiennych serii AA o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Obligacje są emitowane jako Obligacje zabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku , liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Dzień Wykupu Obligacji ustala się na dzień 30 grudnia 2016 roku.

1.2 Przedmiotem emisji jest do 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) obligacji imiennych serii AB o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Obligacje są emitowane jako Obligacje zabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Dzień Wykupu Obligacji ustala się na dzień 30 grudnia 2016 roku.

1.3 Przedmiotem emisji jest do 29.015 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy piętnaście) obligacji imiennych serii AC o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Dzień Wykupu Obligacji ustala się na dzień 30 grudnia 2016 roku.

1.4 Przedmiotem emisji jest do 31.200 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście) obligacji imiennych serii AD o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Dzień Wykupu ustala się na dzień 30 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Porozumienie o potrąceniu wierzytelności (zawarcie istotnej umowy)

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (dalej: Załącznik).

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Devoran przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:
30 grudnia 2013 r.

2. Strony Umowy:
a) Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 –
b) Dom Maklerski IDM S.A. – DM IDMSA

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
Przedmiot umowy stanowi wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących DM IDMSA z tytułu sprzedaży akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, REGON: 390745870 w łącznej kwocie 95 215 421,16 zł (o których DM IDMSA poinformował w raporcie bieżącym nr 52/2013) z wierzytelnościami Devoran z tytułu objęcia przez DM IDMSA obligacji (o których DM IDMSA poinformował w raporcie bieżącym nr 54/2013) w łącznej kwocie 95 215 000,00 zł

5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

6. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Devoran.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Zawarcie istotnej umowy - przydział obligacji

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (dalej: Załącznik).

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Devoran przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:
30 grudnia 2013 r.

2. Strony Umowy:
a) Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 – Emitent
b) Dom Maklerski IDM S.A. – DM IDMSA

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
W dniu 30 grudnia 2013 r.. w związku z dokonanym zapisem na obligacje Emitenta przez DM IDMSA, Devoran dokonał przydziału na rzecz DM IDMSA 7.000 sztuk obligacji serii AA, o numerach seryjnych od 0001 do 7000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 7.000.000,00 złotych, 28.000 sztuk obligacji serii AB, o numerach seryjnych od 00001 do 28000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 28.000.000,00 złotych, 29.015 sztuk obligacji serii AC, o numerach seryjnych od 00001 do 29015, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 29.015.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 29.015.000,00 złotych.,31.200 sztuk obligacji serii AD, o numerach seryjnych od 00001 do 31200, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 31.200.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 31.200.000,00 złotych za łączną kwotę 95 215 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych).

5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

6. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Devoran.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Emisja obligacji

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (dalej: Załącznik).

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. wyemitował obligacje, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Devoran.
Przedmiotem emisji obligacji było wyemitowanie 7.000 sztuk obligacji serii AA, o numerach seryjnych od 0001 do 7000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 7.000.000,00 złotych, 28.000 sztuk obligacji serii AB, o numerach seryjnych od 00001 do 28000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 28.000.000,00 złotych, 29.015 sztuk obligacji serii AC, o numerach seryjnych od 00001 do 29015, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 29.015.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 29.015.000,00 złotych.,31.200 sztuk obligacji serii AD, o numerach seryjnych od 00001 do 31200, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 31.200.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 31.200.000,00 złotych za łączną kwotę 95 215 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych).

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Devoran przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:
30 grudnia 2013 r.

2. Strony Umowy:
a) Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 – Kupujący
b) Dom Maklerski IDM S.A. – Sprzedający
dalej łącznie – Strony

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
W dniu 30 grudnia 2013 r. Strony zawarły szereg umów na mocy których Devoran nabył 8 180 019 (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewiętnaście) akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A.
z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, REGON: 390745870 o wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za łączną kwotę 95 215 421, 16 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych szesnaście groszy).

5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

6. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Devoran.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(ESPI) Zmiana porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 roku

 

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż w dniu 18 grudnia wpłynęła do Spółki informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 r., dokonanej na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2013 r. punktów 10A, 10B, 10C, 10D.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
10A. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie.
10B. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10C. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wierzytelności Spółki.
10D. Informacja Zarządu Spółki i dyskusja uzupełniona pytaniami do Zarządu w sprawie:
a) pożyczek udzielonych przez Spółkę w roku 2012 i 2013, w szczególności w sprawie pożyczek w kwocie 366.826,00 zł, które w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 zostały ujęte w aktywach obrotowych Spółki w pozycji inwestycje krótkoterminowe,
b) transakcji sprzedaży akcji spółki ViaGuara US. Inc., w szczególności z kim i na jakich warunkach dokonana została rzeczona transakcja oraz czy Zarząd należycie zabezpieczył interes Spółki w związku z tą transakcją, a także dlaczego nie została do dzisiaj zapłacona za nie cena.
c) stanu wierzytelności Spółki, w szczególności w sprawie wierzytelności z tytułu sprzedaży akcji spółki ViaGuara US Inc., dokonanego w 2012 r. odpisu aktualizującego należności długoterminowe na kwotę 4,22 mln złotych, podejmowanych przez Zarząd Spółki działań w celu windykacji należności.
d) Inwestycji w spółkę Rocklin Sp. z o.o. w szczególności stanu zainwestowanych środków, stanu rozwoju tej inwestycji i jej rentowności.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ujednoliconą treść nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także „Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia” wraz z uzasadnieniem dla nowo umieszczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz formularz do głosowania poprzez pełnomocnika na NWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki informuje o niezawinionym incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy nieprzekazania informacji o zmianie porządku obrad w NWZA Devoran Spółka Akcyjna, które odbędzie się 31 grudnia 2013 roku.

Dnia 18 grudnia 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie opublikowania raportu z nowym porządkiem obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 31.12.2013r. W piśmie wskazano iż 9 grudnia Giełda otrzymała do wiadomości dokument będący wnioskiem o umieszczenie określonych spraw
w porządku obrad walnego zgromadzenia spółki Devoran S.A., podpisany przez akcjonariuszy Spółki reprezentujących łącznie 5,26% kapitału zakładowego oraz 4,85% ogólnej liczby głosów, którego to dokumentu Spółka nie otrzymała. Po otrzymaniu informacji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka opublikowała w raporcie nr 29/2013 w dniu 20.12.2013r. nowy porządek obrad wg żądania akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Rejestracja zmian w KRS - m.in. zmiana nazwy i przedmiotu działalności Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna) ( „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 04 grudnia 2013 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2013 r. zostały zarejestrowane następujące zmiany:
– nowa nazwa Spółki: Devoran Spółka Akcyjna
– zmiany w organach Spółki,
– zmiany w przedmiocie działalności

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
” 1. Firma spółki brzmi: Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna.
Nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
” 1. Firma spółki brzmi: Devoran Spółka Akcyjna.

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja napojów (PKD 15.9),
2) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
3) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 51.2),
4) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
5) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4),
6) Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),
7) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8),
8) Pozostałą sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
9) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2),
10) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.3),
11) Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4),
12) Transport drogowy towarów (PKD 60.24),
13) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C),
14) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
15) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.C),
16) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (PKD 73.10E),
17) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
18) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
19) Reklama (PKD 74.40.Z),
20) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z).
Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjecie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.”
Nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
Pozostałe badania i analizy techniczne(PKD 71.20.B),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach(PKD 73.12.D),
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym(PKD 35.23.Z),
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów(PKD 82.30.Z),
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych(PKD 11.07.Z),
Pozostała działalność wydawnicza(PKD 58.19.Z)
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów(PKD 52.10.B),
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych(PKD 52.24.C),
Produkcja win gronowych(PKD 11.02.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.11.Z),
Pozostałe pośrednictwo pieniężne(PKD 64.19.Z),
Zarządzanie rynkami finansowymi(PKD 66.11.Z),
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych(PKD 46.34.B),
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek(PKD 68.10.Z),
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi(PKD 68.20.Z),
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych(PKD 11.03.Z),
Przesyłanie energii elektrycznej(PKD 35.12.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych(PKD 73.12.B),
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw(PKD 46.31.Z),
Wytwarzanie energii elektrycznej(PKD 35.11.Z),
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.26.Z),
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja(PKD 70.21.Z),
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych(PKD 60.20.Z),
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.21.Z),
Działalność agencji reklamowych(PKD 73.11.Z),
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat(PKD 66.21.Z)
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(PKD 09.10.Z),
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi(PKD 59.12.Z),
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych(PKD 11.04.Z),
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych(PKD 64.99.Z),
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.13.Z),
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi(PKD 11.01.Z),
Handel energią elektryczną(PKD 35.14.Z),
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.25.Z),
Dystrybucja energii elektrycznej(PKD 35.13.Z),
Działalność holdingów finansowych(PKD 64.20.Z),
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin(PKD 46.22.Z),
Transport drogowy towarów(PKD 49.41.Z),
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych(PKD 46.34.A),
Górnictwo gazu ziemnego(PKD 06.20.Z),
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych(PKD 72.19.Z)
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt(PKD 46.21.Z),
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z),
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych(PKD 46.35.Z),
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.29.Z),
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt(PKD 46.23.Z),
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu(PKD 46.77.Z),
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych(PKD 66.19.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji(PKD 73.12.A),
Działalność pozostałych agencji transportowych(PKD 52.29.C),
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych(PKD 64.30.Z),
Wytwarzanie paliw gazowych(PKD 35.21.Z),
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.78.Z),
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.73.Z).
Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.”

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI)Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 grudnia 2013 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 grudnia 2013 r. o godz. 13.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Ilony Zielińskiej ul. al. KEN 47 / 58. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Zmiana udziału w głosach w spółce

Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Przemysława Marczaka, iż w dniu 20 listopada 2013 r. nabył on w drodze umowy cywilnoprawnej akcje zwykłe na okaziciela w liczbie 6.000.000, spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna, dających 5,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna oraz 6,40% kapitału zakładowego emitenta.

Emitent przekazuje w załączniku pełną treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% w akcjonariacie Emitenta

Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pani Anety Jurkiewicz o zbyciu przez nią wszystkich akcji w liczbie 5.249.117 akcji, które posiadała w spółce Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna, dających 5,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna oraz 5,60% kapitału zakładowego emitenta.

Według stanu na dzień 24 listopada 2013 roku tj. przekazywania niniejszego zawiadomienia akcje w posiadaniu Pani Anety Jurkiewicz dają 0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjna oraz 0% kapitału zakładowego emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła informacja, iż z dniem 21 listopada 2013 r. Pan Piotr Jurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 21 listopada 2013 r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. raport okresowy za III kwartał 2013 roku

Zarząd Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 października 2013 r.

Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 października 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła informacja, iż z dniem 15 października 2013 r. Pan Piotr Jurkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 15 października 2013r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Korekta raportu nr 20/2013

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna przekazuje korektę raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 16.10.2013r. odnoszącego się do komunikatu o rezygnacji Pana Piotra Jurkiewicza z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Brzmienie tytuł raportu przed korektą:
„Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej”

Brzmienie tytuł raportu po korekcie:
„Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej”

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 października 2013 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 października 2013 r. o godz. 10.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Ilony Zielińskiej ul. al. KEN 47 / 58. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. - raport kwartalny

W związku z awaria systemu w załączeniu ponownie publikujemy raport za II kwartał 2013r.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. raport okresowy za II kwartał 2013 roku

Zarząd Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Izabeli Karaszewskiej.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Izabeli Karaszewskiej w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. osiągnął poziom 13,44%.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku zawartej w dniu 30 lipca 2013 roku umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym.

Przed zawarciem w/w transakcji Pani Izabela Karaszewska nie posiadała akcji Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Po zawarciu w/w transakcji Pani Izabela Karaszewska posiada 6.835.000 akcji imiennych, stanowiących 14,57% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 13.670.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 13,44% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

(ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Anety Jurkiewicz.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Anety Jurkiewicz w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. zmniejszył się o 6.835.000 sztuk akcji imiennych.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie akcji nastąpiła w wyniku umowy sprzedaży akcji z dnia 30 lipca 2013 roku.

Po w/w zmianie Aneta Jurkiewicz posiada łącznie 6.446.004 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 6,84% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 6,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosi 6.446.004 sztuki.

Przed w/w zmianą Aneta Jurkiewicz posiadała 13.281.004 akcji zwykłych na okaziciela oraz imiennych, stanowiących 14,10% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 19,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosiła 20.062.004 sztuk.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

(EBI) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku Pan Tomasz Kalisz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. z dniem 1 sierpnia 2013 roku. Pan Tomasz Kalisz złożył rezygnację z przyczyn osobistych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Zmiana Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku Pan Damian Ponczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. z dniem 31 lipca 2013 roku. Pan Damian Ponczek złożył rezygnację z przyczyn osobistych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. podjęła Uchwałę, na mocy której z dniem 31 lipca 2013 roku powołano Pana Jana Karaszewskiego na Prezesa Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Podpisanie porozumienia z Pfizer Inc. z siedzibą w USA

Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. niniejszym informuje, że w dniu 1 lipca 2013 roku otrzymał porozumienie podpisane w Stanach Zjednoczonych dnia 27 czerwca 2013 roku przez koncern Pfizer Inc. z siedzibą w USA , Nowy Jork, 235 East 42nd Street i Pfizer Products Inc. z siedzibą w USA, Connecticut 06340, Eastern Point Road, Groton reprezentowany przez Panią Tiffany Trunko, Vice President & Assistant General Counsel – Trademarks, na mocy którego zostały zakończone wszelkie spory dotyczące znaków handlowych.

Na mocy porozumienia zarówno Pfizer Inc. z jednej strony jak i Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A., Vguara Inc . (następca Viaguara US Inc.), Pan Mirek Wierzbowski z drugiej strony, odstępują od dochodzenia wszelkich roszczeń, wezwań do pokrycia kosztów, naprawy szkód w stosunku do spraw jakie powstały w przeszłości oraz w związku z tym mogą się pojawić w przyszłości. Tym samym umowa ta kończy wieloletnie negocjacje. Porozumienie w imieniu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. zostało podpisane przez pełnomocnika Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(ESPI) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27.06.2013 r.

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje poniżej wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku:

1. ANETA JURKIWEICZ:
ilość głosów: 20 062 004
% głosów na WZA: 51,26%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 19,74%

2. HENRYK PRZYBYŁOWSKI:
ilość głosów: 4 000 050
% głosów na WZA: 10,35%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 3,93%

3. LECH PRZYŁUSKI:
ilość głosów: 4 000 000
% głosów na WZA: 10,22%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 3,93%

4. JERZY ORŁOWSKI:
ilość głosów: 3 000 100
% głosów na WZA: 7,67%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 2,95%

5. ADAM CZUPITA:
ilość głosów: 2 600 000
% głosów na WZA: 6,64%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 2,56%

6. MIROSŁAW WIERZBOWSKI:
ilość głosów: 2 000 000
% głosów na WZA: 5,11%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 1,97%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

(EBI) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2013 r.

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Raport Roczny za 2012 rok

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2012 rok

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r., niniejszym informuje iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości Raportu rocznego za 2012 rok. Pierwotnie wyznaczony termin publikacji na dzień 14 czerwca 2013 r. decyzją Zarządu zostaje zmieniony na dzień 24 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
– Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(ESPI) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 czerwca 2013 roku oraz projekty uchwał

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2013 roku, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 24/U07 o godzinie 10.00.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

(EBI) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 czerwca 2013 roku oraz projekty uchwał

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2013 roku, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 24/U07 o godzinie 10.00.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii K

Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2013 r.otrzymał Uchwałę Nr 468/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., na mocy której Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 9 maja 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 16.000.000 (szesnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 9 maja 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLVGUAR00011″. Akcje o których mowa powyżej, będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VIAGUARA” i oznaczeniem „VGR”.

Podstawa prawna: par 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii K

Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2013 r.otrzymał Uchwałę Nr 468/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., na mocy której Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 9 maja 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 16.000.000 (szesnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 9 maja 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLVGUAR00011″. Akcje o których mowa powyżej, będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VIAGUARA” i oznaczeniem „VGR”.

Podstawa prawna: par 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Wprowadzenie akcji serii K Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 452/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.

Na mocy przedmiotowej Uchwały Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: par 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Anety Jurkiewicz.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Anety Jurkiewicz w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. zwiększył się o 474.774 (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) sztuki akcji zwykłych.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie akcji nastąpiła w wyniku zakupów na sesjach giełdowych w 2012 roku. Wartość zakupionych akcji to 4.747,74 zł (cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem zł 74/100 ).

Po w/w zmianie Aneta Jurkiewicz posiada łącznie 13.281.004 sztuk akcji zwykłych na okaziciela oraz imiennych, stanowiących 14,10 % kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 19,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosi 20.062.004 sztuk.

Przed w/w zmianą Aneta Jurkiewicz posiadała 12.806.230 akcji zwykłych na okaziciela oraz imiennych, stanowiących 13,60 % kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 19,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosiła 19.587.230 sztuk.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

(EBI) Zawarcie umowy z Animatorem Rynku

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż począwszy od 1 lutego 2013 roku na podstawie zawartej umowy funkcję Animatora Rynku dla akcji Emitenta notowanych na rynku NewConnect będzie pełnił Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Polsko – Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A., zwana dalej „Emitentem” informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 14 lutego 2013 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. – 14 sierpnia 2013 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.
5. Raport roczny za 2012 rok – 14 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Polsko – Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A., zwana dalej „Emitentem” informuje, iż w dniu 18 stycznia 2013 r. Emitent zawarł umowę z LEMA Finance Sp. z o.o. („Doradca”) z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest świadczenie przez Doradcę na rzecz Spółki usług Autoryzowanego Doradcy w procesie wprowadzenia akcji serii K Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Umowa została zawarta na czas oznaczony tj. od dnia jej podpisania do dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych spółki Polsko – Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Polsko – Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A., zwaną dalej „Emitentem” informuje, że została rozwiązana umowa z Autoryzowanym Doradcą Spółki – Capital City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Capital City Sp. z o.o. przestanie pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta z dniem 18 stycznia 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje iż, zgodnie z uchwałą GPW 1158/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. „nałożenie na Spółkę obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę”, przekazuje w załączeniu niniejszą analizę, sporządzoną na dzień 31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. oświadcza, iż treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 5: ust.1 pkt 2), ust 6.1, ust. 6.2 i ust. 6.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Damian Ponczek – Prezes Zarządu